Oferta edukacyjna 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów

Profile klas

Rekrutacja w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się do dwóch klas. Wszystkie klasy w pierwszym semestrze nauki będą realizowały program ogólny. Od drugiego semestru kształcenie realizowane będzie w ramach następujących profili:

 • biologiczno - medycznego (klasa 1b)
 • matematyczno - informatycznego (klasa 1c)

Punktowane przedmioty związane są z profilami nauczania. Przeliczanie ocen na punkty następuje w sposób wskazany w zasadach rekrutacji.

 • Profil matematyczno - informatyczny: język polski, matematyka, fizyka, geografia
 • Profil biologiczno - medyczny: język polski, matematyka, biologia, chemia

Maksymalna liczba uczniów w klasach:

 • klasa 1b: 22 osoby - klasa biologiczo - chemiczna
 • klasa 1c: 22 osoby - klasa matematyczno - informatyczna

Termin składania wniosków z NABORU 2019: 09.05 - 18.06.2019 r.


 Poza postępowaniem kwalifikacyjnym przyjmowani będą kandydaci, którzy są:

 • laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,
 • laureatami konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu,
 • laureatami olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • uczniami Gimnazjum im. św. Maksymiliana Kostki i wskażą Liceum Katolickie jako szkołę pierwszego wyboru do dnia 31.03.2019 r. oraz ich średnia ocen po pierwszym semestrze trzeciej klasy wynosi minimum 4,5, a ocena z zachowania jest co najmniej bardzo dobra. W przypadku dużej ilości chętnych o przyjęciu decyduje wysokość średniej ocen z pierwszego semestru klasy trzeciej.

Szczegółowy opis klas pierwszych

Klasa biologiczno - medyczna  (klasa 1b)  (wychowawca mgr Sylwia Potaman)

 • rozszerzony program nauczania biologii i chemii,
 • rozszerzony program nauczania matematyki,
 • indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad
 • dodatkowe zajęcia prowadzone w laboratoriach uczelni wyższych,
 • współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym


Nauczycielem biologii w tej klasie będzie mgr Dorota Sroka, nauczyciel szczególnie ceniony przez uczniów za perfekcyjne przygotowanie i prowadzenie zajęć, którego uczniowie w latach 2005-2017 osiągali najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym. Z zaangażowaniem przygotowuje chętnych uczniów do olimpiad i konkursów biologicznych, w których uczestniczą z dużym powodzeniem. 

Nauczycielem chemii w tej klasie będzie dr Monika Gąsiorowska, ceniona przez uczniów za wielką wiedzę i umiejętności praktyczne, preferuje nauczanie chemii poprzez intensywnie zajęcia laboratoryjne, skutecznie przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz do olimpiad i konkursów chemicznych.


Klasa matematyczno - informatyczna (klasa 1c)  (wychowawca mgr Marek Hajdukiewicz)

 • rozszerzony program nauczania matematyki (obowiązkowo)
 • rozszerzony program nauczania fizyki (obowiązkowo)
 • autorski program z informatyki
 • indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad
 • matematyka stosowana  jako przedmiot dodatkowy w klasie drugiej
 • współpraca z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego

W ramach przedmiotu matematyka stosowana realizowany jest materiał istotnie wykraczający poza program nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej, część zajęć jest prowadzona z wykorzystaniem komputera do zaawansowanych obliczeń matematycznych. Przedmiot ma na celu lepsze przygotowanie ucznia do studiowania na kierunkach technicznych. 

Nauczycielem matematyki i informatyki w tej klasie będzie mgr Marek Hajdukiewicz, nauczyciel z pasją i zaangażowaniem, który łącząc wiedzę matematyczną ze znakomitym warsztatem dydaktycznym indywidualizuje proces nauczania, przygotowując uczniów do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Nauczycielem fizyki będzie mgr Hanna Bartnik, od lat metodyk nauczania fizyki, nauczyciel z wieloletnim stażem i doświadczeniem, łączący pasję z ogromną wiedzą przedmiotową, cieszący się sympatią i uznaniem ze strony uczniów i nauczycieli.


 

Nauczanie języków obcych nowożytnych odbywa się we współpracy z Wydziałem Filologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Język angielski odbywa się w grupach i realizowany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez 3 lata. Uczniowie na podstawie testu diagnozującego są przydzielani do właściwej grupy językowej. Język niemiecki nauczany jest obowiązkowo na poziomie podstawowym w wymiarze 2 godzin w tygodniu i dla osób osób chętnych na poziomie rozszerzonym.

Zajęcia dodatkowe

Koła przedmiotowe: biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, informatyczne, geograficzne, historyczne, filozoficzne, języka polskiego.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne: SKS (piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy, aerobik, lodogryf - w sezonie zimowym), basen, rajdy rowerowe, taniec towarzyski,
Koła zainteresowań: turystyczne, schola szkolna, wolontariat.

 

Adres

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin

tel. 91 423 38 57, mail: sk@sk.edu.pl

Kadra

Dyrektor: mgr Maciej Muszyński

Zastępca: mgr Magdalena Biskup

Pedagog: mgr Joanna Ronka

Prefekt: ks. Jakub Rogowski

Dane

ROK ZAŁOŻENIIA: 1992

NIP: 852-23-65-408

REGON: 321299810

Nowy numer konta: 10 1090 2268 0000 0001 5103 6074

Copyright (c) Liceum Katolickie 2022.