Regulamin naboru 2019

Podstawa prawna: 

Art. 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. u. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r. w związku z art. 149 ust. 4-6, art. 155 ust. 4-6 i art. 165 ust. 3-5 i art. 187 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

Zarządzenie Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na pierwszy semestr klas I publicznych szkół policealnych ns rok szkolny 2019/2020  w województwie zachodniopomorskim.


WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci do pierwszej klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego składają wniosek o przyjęcie do szkoły wskazując klasę pierwszego wyboru oraz kolejne preferencje - można wybrać trzy szkoły i dowolną ilość oddziałów wewnątrz nich. Wniosek Naboru 2019 należy wypełnić elektronicznie i dostarczyć wydruk tylko do szkoły pierwszego wyboru. od 9 maja 2019 r.  do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.

Osobty, które mają zaznaczone kryteria uzupełniające (różnicujące) we wniosku dołączają do niego stosowne oświadczenie pobrane ze strony Naboru (zakładka "Dokumenty")

Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00. kandydaci po gimnazjum składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, a kandydaci po szkole podstawowej składają kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczonych przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył, 


KRYTERIA NABORU DO LICEUM KATOLICKIEGO

Kandydat do Liceum Katolickiego może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, (100 punktów za wynik egzaminu zewnętrznego i 100 punktów za świadectwo ukończenia szkoły).

Absolwent gimnazjum maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

Absolwent szkoły podstawowej maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:


Za wyniki na świadectwie ukończenia szkoły można uzyskać maksymalnie 100 punktów , w tym:

maksymalnie 72 punkty za oceny z: języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

maksymalnie 28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, w tym: 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Osiągnięcia w zakresie sprawności społęcznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu: 3 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 


Do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego przyjmowani są poza postępowaniem kwalifikacyjnym kandydaci, którzy są: 

Aby móc skorzystać z powyższego uprawnienia, kandydat legitymujący się jednym z wymienionych sukcesów, ma obowiązek złożenia kopii zaświadczenia bądź dyplomu osiągnięcia tytułu finalisty lub laureata, poświadczonego za zgodność z oryginałem lub posiadania wpisu powyższego osiągnięcia na świadectwie ukończenia gimnazjum.

W sytuacji uzyskania równej liczby punktów najniższych uprawniających do przyjęcia do szkoły, pierwszeństwo przyjęcia będą posiadały osoby wywodzące się z rodzin wielodzietnych, wychowywane przez jednego z rodziców lub osoby niepełnosprawne. 

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w Liceum Katolickim poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego do dnia 10 lipca 2019 r. do godz. 15:00.


KRYTERIA NABORU DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS

Absolwenci szkoły podstawowej

Rekrutacja odbędzie się do jednej klasy o dwóch profilach:

Maksymalna ilość uczniów w klasie 1a: 26 osób (13 osób profil matematyczno - informatyczny, 13 osób profil biologiczno - medyczny)

Punktowane przedmioty związane są z profilami nauczania. Przeliczenie ocen na punkty następuje w sposób wskazany w regulaminie naboru:

 

Absolwenci gimnazjum

Rekrutacja odbędzie się do dwóch klas o trzech profilach:

Maksymalna ilość uczniów:

Punktowane przedmioty związane są z profilami nauczania. Przeliczenie ocen na punkty następuje w sposób wskazany w regulaminie naboru:


WYNIKI REKRUTACJI

do 5 lipca 2019 r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 10 lipca 2019 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

12 lipca 2019 r. do godz. 12.00
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

od 12 lipca do 12 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00
Dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami