Wnioski o stypendia

 stypendia

Chciałabym poinformować Państwa o możliwości przyznania stypendium szkolnego. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Miasto Szczecin. Stypendium socjalne (szkolne) przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2021 roku w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.
Z powodu zdarzenia losowego, uczniowi który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji może być przyznany Zasiłek Szkolny. Szczegóły i wnioski do wypełnienia znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp

Joanna Ronka - pedagog szkolny