Regulamin naboru 2019

Podstawa prawna: 

Art. 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. u. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r. w związku z art. 149 ust. 4-6, art. 155 ust. 4-6 i art. 165 ust. 3-5 i art. 187 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

Zarządzenie Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na pierwszy semestr klas I publicznych szkół policealnych ns rok szkolny 2019/2020  w województwie zachodniopomorskim.


WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci do pierwszej klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego składają wniosek o przyjęcie do szkoły wskazując klasę pierwszego wyboru oraz kolejne preferencje - można wybrać trzy szkoły i dowolną ilość oddziałów wewnątrz nich. Wniosek Naboru 2019 należy wypełnić elektronicznie i dostarczyć wydruk tylko do szkoły pierwszego wyboru. od 9 maja 2019 r.  do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.

Osobty, które mają zaznaczone kryteria uzupełniające (różnicujące) we wniosku dołączają do niego stosowne oświadczenie pobrane ze strony Naboru (zakładka "Dokumenty")

Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00. kandydaci po gimnazjum składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, a kandydaci po szkole podstawowej składają kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczonych przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył, 


KRYTERIA NABORU DO LICEUM KATOLICKIEGO

Kandydat do Liceum Katolickiego może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, (100 punktów za wynik egzaminu zewnętrznego i 100 punktów za świadectwo ukończenia szkoły).

Absolwent gimnazjum maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki chemii),
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Absolwent szkoły podstawowej maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Za wyniki na świadectwie ukończenia szkoły można uzyskać maksymalnie 100 punktów , w tym:

maksymalnie 72 punkty za oceny z: języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

 • stopień celujący - 18 pkt.
 • stopień bardzo dobry - 17 pkt.
 • stopień dobry - 14 pkt.
 • stopień dostateczny - 8 pkt.
 • stopień dopuszczający - 2 pkt.

maksymalnie 28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, w tym: 

 • maksymalnie 7 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, w tym: 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 • tytułu FINALISTY konkursu przedmiotowego - 10 pkt.
 • tytułu LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
 • tytułu FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

 • tytułu FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt.
 • tytułu LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt.
 • tytułu FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

 • dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytuł FINALISTY konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
 • tytuł LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytuł FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

 • dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 pkt.
 • tytułu FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - 7 pkt.
 • tytułu LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.
 • tytułu FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 • międzynarodowym - 4 pkt.
 • krajowym - 3 pkt.
 • wojewódzkim - 2 pkt.
 • powiatowym - 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Osiągnięcia w zakresie sprawności społęcznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu: 3 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

 • celującym – przyznaje się po 20 punktów
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów
 • dobrym – przyznaje się po 13 punktów
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 • oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2

biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 20 punktów
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów
 • dobrym – przyznaje się po 13 punktów
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 • oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4

języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

 • celującym – przyznaje się po 20 punktów
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów
 • dobrym – przyznaje się po 13 punktów
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

Do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego przyjmowani są poza postępowaniem kwalifikacyjnym kandydaci, którzy są: 

 • laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, 
 • laureatami konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, 
 • laureatami Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Aby móc skorzystać z powyższego uprawnienia, kandydat legitymujący się jednym z wymienionych sukcesów, ma obowiązek złożenia kopii zaświadczenia bądź dyplomu osiągnięcia tytułu finalisty lub laureata, poświadczonego za zgodność z oryginałem lub posiadania wpisu powyższego osiągnięcia na świadectwie ukończenia gimnazjum.

W sytuacji uzyskania równej liczby punktów najniższych uprawniających do przyjęcia do szkoły, pierwszeństwo przyjęcia będą posiadały osoby wywodzące się z rodzin wielodzietnych, wychowywane przez jednego z rodziców lub osoby niepełnosprawne. 

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w Liceum Katolickim poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego do dnia 10 lipca 2019 r. do godz. 15:00.


KRYTERIA NABORU DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS

Absolwenci szkoły podstawowej

Rekrutacja odbędzie się do jednej klasy o dwóch profilach:

 • matematyczno - informatycznego (klasa 1a)
 • biologiczno - medycznego (klasa 1a)

Maksymalna ilość uczniów w klasie 1a: 26 osób (13 osób profil matematyczno - informatyczny, 13 osób profil biologiczno - medyczny)

Punktowane przedmioty związane są z profilami nauczania. Przeliczenie ocen na punkty następuje w sposób wskazany w regulaminie naboru:

 • Profil matematyczno - informatyczny: j. polski, matematyka, fizyka, geografia
 • Profil biologiczno - medyczny: j. polski, matematyka, biologia, chemia

 

Absolwenci gimnazjum

Rekrutacja odbędzie się do dwóch klas o trzech profilach:

 • biologiczno - medycznego (klasa 1b)
 • matematyczno - informatycznego (klasa 1c)

Maksymalna ilość uczniów:

 • w klasie 1b: 22 osoby
 • w klasie 1c: 22 osoby

Punktowane przedmioty związane są z profilami nauczania. Przeliczenie ocen na punkty następuje w sposób wskazany w regulaminie naboru:

 • Profil matematyczno - informatyczny: j. polski, matematyka, fizyka, geografia
 • Profil biologiczno - medyczny: j. polski, matematyka, biologia, chemia

WYNIKI REKRUTACJI

do 5 lipca 2019 r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 10 lipca 2019 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

12 lipca 2019 r. do godz. 12.00
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

od 12 lipca do 12 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00
Dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami

 

Adres

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin

tel. 91 423 38 57, mail: sk@sk.edu.pl

Kadra

Dyrektor: mgr Maciej Muszyński

Zastępca: mgr Magdalena Biskup

Pedagog: mgr Joanna Ronka

Prefekt: ks. Michał Mikołajczak

Dane

ROK ZAŁOŻENIIA: 1992

NIP: 852-23-65-408

REGON: 321299810

Nowy numer konta: 10 1090 2268 0000 0001 5103 6074

Copyright (c) Liceum Katolickie 2022.