Oferta edukacyjna 2018/2019

Profile klas

Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się do trzech klas. Wszystkie klasy w pierwszym semestrze nauki będą realizowały program ogólny. Od drugiego semestru kształcenie realizowane będzie w ramach następujących profili:

 • matematyczno - informatycznego
 • biologiczno - medycznego
 • psychologiczno - prawnego

Punktowane przedmioty związane są z profilami nauczania. Przeliczanie ocen na punkty następuje w sposób wskazany w zasadach rekrutacji.

 • Profil matematyczno-informatyczny: język polski, matematyka, fizyka, geografia
 • Profil biologiczno - medyczny: język polski, matematyka, biologia, chemia
 • Profil psychologiczno - prawny: język polski, matematyka, historia, język obcy obowiązkowy

Maksymalna liczba uczniów w klasie: 24 osoby. Termin składania wniosków z Naboru 2018: 09.05 - 19.06.2018

 

Klasa matematyczna - informatyczna (wychowawca dr Agata Narloch)

 • Rozszerzony program nauczania matematyki (obowiązkowo)
 • Rozszerzony program nauczania fizyki lub geografii (obowiązkowo jeden do wyboru)
 • Autorski program z informatyki
 • Indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad
 • Matematyka stosowana  jako przedmiot dodatkowy w klasie drugiej
 • Współpraca z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego

W ramach przedmiotu matematyka stosowana realizowany jest materiał istotnie wykraczający poza program nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej, część zajęć jest prowadzona z wykorzystaniem komputera do zaawansowanych obliczeń matematycznych. Przedmiot ma na celu lepsze przygotowanie ucznia do studiowania na kierunkach technicznych. 

Nauczycielem matematyki w tej klasie będzie dr Agata Narloch, nauczyciel akademicki i licealny, który łącząc wielką wiedzę matematyczną ze znakomitym warsztatem dydaktycznym indywidualizuje proces nauczania, przygotowując uczniów do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do olimpiad i konkursów matematycznych. 

Nauczycielem geografii będzie mgr Barbara Grabowska, wieloletni metodyk nauczania geografii, nauczyciel z wieloletnim stażem i doświadczeniem, łączący pasję z ogromną wiedzą przedmiotową, cieszący się sympatią i uznaniem ze strony uczniów i rodziców.

Nauczycielem informatyki będzie mgr Marek Hajdukiewicz, nauczyciel z pasją i zaangażowaniem, chętnie służący pomocą każdemu zainteresowanu poszerzeniem wiadomości uczniowi.

 

Klasa biologiczno-medyczna (wychowawca dr Monika Gąsiorowska)

 • Rozszerzony program nauczania biologii, chemii i matematyki - podział na grupy części zajęć
 • Indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad
 • Dodatkowe zajęcia prowadzone w laboratoriach uczelni wyższych
 • Współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym


Nauczycielem biologii w tej klasie będzie mgr Dorota Sroka, nauczyciel szczególnie ceniony przez uczniów za perfekcyjne przygotowanie i prowadzenie zajęć, którego uczniowie w latach 2005-2017 osiągali najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Uczniowie przygotowywani są do olimpiad i konkursów biologicznych, w których uczestniczą z dużym powodzeniem. 

Nauczycielem chemii w tej klasie będzie dr Monika Gąsiorowska, ceniona przez uczniów za wielką wiedzę i umiejętności praktyczne, preferuje nauczanie chemii poprzez intensywnie zajęcia laboratoryjne, skutecznie przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz do olimpiad i konkursów chemicznych.

 

Klasa psychologiczno - prawna (wychowawca mgr Barbara Grabowska)

Oferta kształcenia w tej klasie skierowana jest do osób, które w przyszłości pragną podjąć studia z zakresu psychologii, dziennikarstwa lub prawa.

 • Rozszerzony program nauczania języka polskiego (obowiązkowo)
 • Rozszerzony program nauczania historii (obowiązkowo)
 • Rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie lub biologii (w zależności od planowanego kierunku studiów, np. prawo lub psychologia)
 • Indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad
 • Dla osób zainteresowanych praktyczne zajęcia w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Szczecinie

Nauczycielem historii w tej klasie będzie mgr Joanna Morawska, nauczyciel podchodzący w wielką pasją i zaangażowaniem do prowadzonych lekcji. Rzetelnie przygotowuje uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach i debatach historycznych.

Wiedza o społeczeństwie będzia nauczana przez dr hab. Tomasza Sikorskiego, profesora US, autora cenionych w kraju książek, który dzięki bogatej wiedzy i licznym pracom naukowym poszerzy horyzonty i da możliwość indywidualnego rozwoju zainteresowanych przedmiotem uczniów. Jego uczniowie mogą pochwalić się wieloma sukcesami na olimpiadach i konkursach z tego przedmiotu. 

Język polski poprowadzi mgr Sylwia Potaman, pedagog z pasją ceniony przez uczniów za wielką wiedzę i umiejętności. Od wielu lat jej uczniowie zdają egzamin maturalny z języka polskiego na wysokim poziomie i odnoszą sukcesy w różnych konkursach i Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego. Pani Sylwia Potaman jest autorką przedstawień i uroczystości szkolnych.

Języki obce

Nauczanie języków obcych nowożytnych odbywa się we współpracy z Wydziałem Filologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Język angielski odbywa się w grupach i realizowany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez 3 lata. Uczniowie na podstawie testu diagnozującego są przydzielani do właściwej grupy językowej. Język niemiecki nauczany jest obowiązkowo na poziomie podstawowym w wymiarze 2 godzin w tygodniu i dla osób zainteresowanych na poziomie rozszerzonym (3 godziny w tygodniu) . Język łaciński dedykowany jest dla osób zainteresowanych jako przedmiot dodatkowy.

Zajęcia dodatkowe

Koła przedmiotowe: biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, informatyczne, geograficzne, historyczne, filozoficzne, języka polskiego.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne: SKS (piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy, aerobik, lodogryf - w sezonie zimowym), basen, rajdy rowerowe, taniec towarzyski,
Koła zainteresowań: turystyczne, schola szkolna, gazetka szkolna oraz wolontariat.

Oferta specjalna dla uczniów Gimnazjum Katolickiego

Uczniowie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki przyjmowani są poza postępowaniem kwalifikacyjnym, jeśli wskażą Liceum Katolickie w Szczecinie jako szkołę pierwszego wyboru do dnia 30.04.2018 r. oraz ich średnia ocen po pierwszym semestrze trzeciej klasy wynosi min. 4,5, a ocena z zachowania jest co najmniej bardzo dobra.

Oświadczenie dla uczniów Gimnazjum Katolickiego - pdf

Adres

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin

tel. 91 423 38 57, mail: sk@sk.edu.pl

Kadra

Dyrektor: mgr Maciej Muszyński

Zastępca: mgr Magdalena Biskup

Pedagog: mgr Maja Mazurkiewicz-Obst

Prefekt: ks. dr Marcin Ferdynus

Dane

ROK ZAŁOŻENIIA: 1992

NIP: 852-23-65-408

REGON: 321299810

KONTO: 33 1500 1113 1211 1001 5510 0000

Copyright (c) Liceum Katolickie 2016. Administrator: Krzysztof Sobczak. All rights reserved.