Regulamin naboru 2018

Podstawa prawna: 

Art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Zarządzenie Nr 3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci do pierwszej klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego składają wniosek o przyjęcie do szkoły (strona rekrutacji elektronicznej) do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych od 9 maja 2018 r.  do 19 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.

Osobty, które mają zaznaczone kryteria uzupełniające (różnicujące) we wniosku dołączają do niego stosowne oświadczenie pobrane ze strony Naboru (zakładka "dokumentyy")

Od 22 czerwca 2018 r. (23 czerwca - sobota - sekretariat szkoły jest nieczynny) do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15:00.  kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

KRYTERIA NABORU DO LICEUM KATOLICKIEGO

Kandydat do Liceum Katolickiego może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

maksymalnie 100 punktów za wyniki na świadectwie, w tym:

maksymalnie 72 punkty za oceny z: języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

maksymalnie 28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym: 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

Do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego przyjmowani są poza postępowaniem kwalifikacyjnym kandydaci, którzy są: 

Aby móc skorzystać z powyższego uprawnienia, kandydat legitymujący się jednym z wymienionych sukcesów, ma obowiązek złożenia kopii zaświadczenia bądź dyplomu osiągnięcia tytułu finalisty lub laureata, poświadczonego za zgodność z oryginałem lub posiadania wpisu powyższego osiągnięcia na świadectwie ukończenia gimnazjum.

W sytuacji uzyskania równej liczby punktów najniższych uprawniających do przyjęcia do szkoły, pierwszeństwo przyjęcia będą posiadały osoby wywodzące się z rodzin wielodzietnych, wychowywane przez jednego z rodziców lub osoby niepełnosprawne. 

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w Liceum Katolickim poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum do dnia 10 lipca 2018 r. do godz. 15:00.

KRYTERIA NABORU DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS

Rekrutacja odbędzie się do trzech klas. Wszystkie klasy w pierwszym roku nauki będą realizowały program ogólny. Od drugiego roku kształcenie realizowane będzie w ramach profili:

Punktowane przedmioty związane są z profilami nauczania. Przeliczenie ocen na punkty następuje w sposób wskazany wcześniej dla przedmiotów:

WYNIKI REKRUTACJI

do 6 lipca 2018 r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 10 lipca 2018 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

11 lipca 2018 r. do godz. 12.00
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

od 12 lipca do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00
Dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami