Regulamin naboru 2017

Podstawa prawna: Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), a także Zarządzenia Nr 24/2017 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci do pierwszej klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego składają wniosek o przyjęcie do szkoły (strona rekrutacji elektronicznej) do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych od 9 maja 2017 r.  do 21 czerwca 2017 r. do godz. 15.00.

Od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

KRYTERIA NABORU DO LICEUM KATOLICKIEGO

Kandydat do Liceum Katolickiego może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

maksymalnie 100 punktów za wyniki na świadectwie, w tym:

maksymalnie 72 punkty za oceny z: języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

maksymalnie 28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym: 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

Do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego przyjmowani są poza postępowaniem kwalifikacyjnym kandydaci, którzy są: 

Aby móc skorzystać z powyższego uprawnienia, kandydat legitymujący się jednym z wymienionych sukcesów, ma obowiązek złożenia kopii zaświadczenia bądź dyplomu osiągnięcia tytułu finalisty lub laureata, poświadczonego za zgodność z oryginałem lub posiadania wpisu powyższego osiągnięcia na świadectwie ukończenia gimnazjum.

W sytuacji uzyskania równej liczby punktów najniższych uprawniających do przyjęcia do szkoły, pierwszeństwo przyjęcia będą posiadały osoby wywodzące się z rodzin wielodzietnych, wychowywane przez jednego z rodziców lub osoby niepełnosprawne. 

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w Liceum Katolickim poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum do dnia 7 lipca 2017 r. do godz. 12:00.

KRYTERIA NABORU DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS

Rekrutacja odbędzie się do trzech klas. Wszystkie klasy w pierwszym roku nauki będą realizowały program ogólny. Od drugiego roku kształcenie realizowane będzie w ramach profili:

Punktowane przedmioty związane są z profilami nauczania. Przeliczenie ocen na punkty następuje w sposób wskazany wcześniej dla przedmiotów:

WYNIKI REKRUTACJI

do 3 lipca 2017 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 7 lipca 2017 r. do godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

26 lipca 2017 r. do godz. 12.00
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

od 26 lipca do 29 sierpnia 2017 r.
Dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami